Algemene beschouwingen 2014

Namens de ChristenUnie lever ik graag onze bijdrage aan deze Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2015 en de 1e bestuursrapportage van het college. Zowel in de kadernota als in de bestuursrapportage is er veel aandacht en ruimte voor het sociale domein. Deze aandacht is nodig in onze gemeente en de ChristenUnie is daar blij mee en onderschrijft de noodzaak om blijvend veel energie te besteden aan deze grote groep mensen. De aanpak moet zowel beschermend zijn als stimulerend, sober en rechtvaardig als praktisch,

 

In het Bijbelboek Ruth wordt beschreven hoe Ruth als een allochtone weduwe samen met haar autochtone schoonmoeder weer in Israel komt wonen. Omdat ze bij de zwakke groepen hoort, heeft ze het recht om aren te lezen die bij de oogst (expres)achter zijn gelaten. Ze moet er dus wel wat voor doen. Maar dat gebeurde weer binnen een beschermde omgeving. Kijkend naar de sociale paragraaf van Vlagtwedde herkent de ChristenUnie veel van deze aanpak in de manier waarop de gemeente omgaat met de zwakkeren in de samenleving. Wij kunnen ons dan ook vinden in een sober maar wel rechtvaardig verstrekkingenbeleid zoals dat nu ook plaats vindt. Wel moet voor de burgers duidelijk zijn wat ze van de gemeente mogen verwachten. Het is niet alleen de overheid die zorg draagt voor alle problemen waar burgers tegenaan lopen maar men moet zich ook meer bewust worden van eigen kunnen of eventueel hulp vragen bij familie of vrienden.

 

Waar de ChristenUnie ook veel waardering voor heeft is, over het geheel gezien,  het degelijke financiële beleid, en de sobere manier van begroten en uitgeven. Alle lof daarvoor, ook voor de beleidsambtenaren. Vanaf deze plaats onze waardering.

 

MIP

Wat betreft het meerjaren investeringsprogramma wil de ChristenUnie het volgende kwijt. De noodzakelijke projecten die vanuit de wettelijke taak doorgang moeten vinden hebben natuurlijk onze volledige instemming. Bij de andere projecten is het zinvol om te kijken welke van deze projecten de hoogste prioriteit hebben en deze te koppelen aan de ruimte op de begroting. Kijkend naar de begrotingen zijn we toch wel geschrokken van de bedragen die begroot moeten worden voor activiteiten als bomen planten en gras inzaaien. We zijn ervan overtuigd dat de initiatiefnemers niet aan zulke bedragen dachten, toen ze met het initiatief kwamen. En we weten bijna zeker dat ze de uitdaging aan zouden gaan, om voor de helft van de begrote bedragen deze activiteiten onder hun verantwoordelijkheid uit te voeren.

 

Het is ons opgevallen, na enig speurwerk, dat een bewonersinitiatief eigenlijk meer een bewoners idee is. De regie in planvorming en de uitvoering wordt, nadat het idee is geopperd, gelijk door de gemeente overgenomen.  Waarom niet en de planvorming, en de uitvoering ook bij de bewoners laten. Een coach kan eventueel het  proces begeleiden. Hiermee wordt een licht risico genomen, wat betreft het resultaat, doch de besparing kan enorm zijn, en de internalisering van de activiteit wordt gegarandeerd.

 

VISIE?

De ChristenUnie merkt op dat te zien is dat de  PvdA in het college is gekomen. De toekomst is opeens weer maakbaar. Zo blijkt uit de spreuk van ene meneer Andries, die ergens op het internet  op 27 maart 2012 is toegevoegd, en door het college zich eigen is gemaakt.

 

verleden heb je, toekomst moet je maken.

 

Hoe teleurstellend, dat die toekomst niet wordt geschetst. Makkelijk, om niet te schetsen, want dan hoef je er ook niet op in te spelen. Maar “wat”  heb je dan te maken, vraag je je af. Veel wordt gesproken over alle transities die er aan zitten te komen. Maar dat is niet genoeg. Dat rechtvaardigt zo’n spreuk niet. Want, hoe  gaat het college om met de te verwachten demografische ontwikkeling?  En een verslechterende relatieve inkomenspositie van de inwoners, en met het toekomstige wonen en leven? Kunnen we van de burgers verwachten dat ze actief worden in een participatie- maatschappij, waar diezelfde maatschappij vraagt om een hogere arbeidsparticipatie, en minder financiële ondersteuning verleent voor kinderen. Hoe doen we dat, met twee werkenden met kinderen, die dan ook nog ouderen en buren zouden moeten verzorgen? Dan maar niet meer slapen? Het is een paradox in zichzelf, de verwachting dat we meer moeten bijdragen aan de reële economie en tegelijkertijd ook meer zorg moeten overnemen van de overheid, voor onze medemens. Van de 50-plussers verleent 31% mantelzorg. Zij besteden hieraan ruim 14 uur per week. Kunnen we dat ook van jongere inwoners verwachten? Waar we tegelijkertijd van verwachten dat ze kinderen groot brengen en waarvan we wensen dat hun participatie aan de prestatie economie ook nog moet toenemen. Omdat de arbeidsparticipatie toe moet nemen?

 

Volgens de ChristenUnie is het waarschijnlijke scenario dat er nauwelijks groei zal zijn in de reële economie, en zeker niet in deze regio. Dat hoeft zeker geen groot probleem te zijn, want er kan ook welzijn gecreëerd worden in een meer informele economie. En het is ook mogelijk dat een gemeente daar een rol in kan spelen.  In feite is de belbus met vrijwilligers daarvan een voorbeeld, en het ontwikkelen van een dienstencheque is een denkwijze, en zelfs lokaal geld of een puntensysteem. Waar de gemeente ook een actieve rol in kan spelen is om het wonen zo goedkoop te maken dat woonlasten goed te dragen zijn, ook met een bescheiden inkomen.

 

De gemeente zou actief moeten worden, door te zoeken naar lagere woonlasten. Voor starters zou dat kunnen door een constructie te ontwikkelen waar woningen op basis van  erfpacht gekocht worden, waarbij de gemeente en wooncorporaties of zorggroepen zorgen voor de kritische massa. Een aanvullende maar mogelijk ook aparte optie kan zijn, om aan te sluiten bij de huidige opties om voor een geïsoleerd huis een lagere rente op een hypotheek  te bieden (de Triodos bank doet dat, bijvoorbeeld). De ChristenUnie nodigt andere partijen, politieke zowel als private, uit om na te denken over bovenstaande uitdagingen. Maar bovenal, hoewel de toekomst niet zo makkelijk is te maken;  de ChristenUnie daagt het college uit om toch op zijn minst met een visie op bovenstaande te komen. Laat anders die spreuk  van die meneer Andries achterwege.

 

ECONOMIE

 

De landbouw

De ChristenUnie Vlagtwedde weet dat de landbouw een belangrijke werkverschaffer is, nu en in de toekomst. De ChristenUnie is voorstander van een duurzame landbouw, waar voedsel van goede kwaliteit wordt geproduceerd. Landbouwproductie speelt zich af binnen een internationaal krachtenveld, en de partij is zich er van bewust dat de kaders waarbinnen de sector moet produceren gemaakt worden op Europees niveau. Binnen dat speelveld spelen de individuele ondernemers een rol. De ChristenUnie omarmt het Groninger verdienmodel, waar bedrijfsuitbreiding als maatwerk wordt benaderd. Het belang van een goede doorontwikkeling moet echter binnen de gemeente prioriteit krijgen en tegelijkertijd  moeten mogelijkheden om verbeterslagen op het gebied van milieu en landschap te maken worden meegenomen.

 

Toerisme

Een van de speerpunten in onze gemeente is het toerisme. De focus die het klooster en de vesting hebben getracht te leggen op de historie wordt toegejuicht. Echter, de ChristenUnie zou meer de aandacht willen vestigen op trots op onze historie, want hier in Oost- Groningen is  de kiem gelegd voor  onafhankelijkheid, voortkomend uit een streven naar godsdienstvrijheid. Dat is wat anders dan zieltjesvisserij. Wel moeten we ons realiseren dat we moeten concurreren met veel gebieden in Nederland en daarbuiten, waar ook overal de kwaliteiten van het platteland worden aangeboden. We denken daarom dat er ook zeker geconcurreerd zal moeten worden op prijs.  De ChristenUnie is daarom voor de afschaffing van de toeristen belasting en is ervan overtuigd dat er meer fracties zijn die hierachter staan. We horen het graag.  Onderdeel van een toeristisch aantrekkelijke gemeente zijn zwembaden. Het openhouden zal de grootste prioriteit moeten hebben.

 

MKB en andere vormen van bedrijfsvoering van zelfstandigen zonder personeel

Bij lage woonlasten is er binnen een samenlevingsvorm meer ruimte voor een zzp achtig bedrijfje. Waar ook maar mogelijk moet de gemeente zich beijveren om daarin  te faciliteren. Daar horen zeker investeringen bij op het gebied van de digitale snelweg, als nieuwe vorm van infrastructuur. Ook het lokaal besteden van gemeentegeld hoort, wat de ChristenUnie betreft, bij het ondersteunen van de lokale MKB. Regelgeving met betrekking tot aanbesteding werkt niet altijd kostprijsverlagend. Maar bovendien, het is wat waard wanneer het lokale midden- en klein bedrijf  reden heeft om in de gemeente te wonen en te werken, omdat er lokaal  omzet behaald kan worden.  Vormen van informele beloning kunnen een alternatief zijn. De ChristenUnie heeft niet zomaar voor niets de Westerwolder geïntroduceerd. We dragen graag bij aan een uitwerking hoe een informele economie gestimuleerd kan worden door aan de ene kant vrijwilligerswerk te stimuleren, en aan de andere kant, het lokale midden- en klein bedrijf daarin meer omzet te kunnen bieden

 

MBO onderwijs

Vlagtwedde onderscheidt zich van de omliggende gemeenten door de aanwezigheid van het AZC. Nu het MBO onderwijs weer kleinschaliger gaat worden is het wellicht een optie om gecombineerd met eventuele opleidingsmogelijkheden weer te denken aan MBO onderwijs in Ter Apel. Richtingen als veiligheid en  ICT lijken voor de hand te liggen. De ChristenUnie daagt het college uit een concreet plan te ontwikkelen.

 

Ten slotte

Wij spreken onze waardering uit voor de  constructieve wijze waarop samengewerkt wordt binnen de raad. Daar hecht de CU zeer aan. De sfeer is goed te noemen binnen de raad en wij willen dit graag zo houden. Of, zoals de Psalmist het zegt, waar mensen als broeders samen wonen, daar geeft de Heer zijn zegen

 

Fractie ChristenUnie

H. de Vries