terugblik '14 - '17

Terugblik 2014 - 2017

Een programma is mooi en belangrijk, maar het is ook goed om een partij te beoordelen op hoe ze geopereerd hebben in de afgelopen periode. Daarbij past een bescheiden positie, omdat we met één zetel in de raad vertegenwoordigd zijn. Dank zij de argumentatie van de ChristenUnie en de prettige samenwerking in de raad zijn er zeker resultaten te melden.

woonlasten

De ChristenUnie heeft samen met D66 een motie ingediend om de OZB belasting in de raad (los van de begroting) aan de orde te laten komen. Daar is een toezegging op gekomen.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om woningverbetering van particulieren te faciliteren. Deze is niet aangenomen, maar dat onderdeel is later wel opgenomen in de woonvisie.

recreatie en sport

Samen met Gemeentebelangen heeft de ChristenUnie de kar getrokken om het voetbalveld te Jipsingboertange open te houden

De ChristenUnie is zeer kritisch op het open houden van het RuitenA kanaal voor de vaarrecreatie, en heeft samen met de PvdA een toezegging gedaan gekregen om de kosten daarvan in beeld te krijgen.

lokale initiatieven

De ChristenUnie vindt dat lokale initiatieven ook lokaal moeten blijven. In het begin werd de regie door de gemeente, met een projectbureau in de arm, over genomen. Nadat de ChristenUnie daar ernstig kritiek op heeft geuit, hoort men daar nu nooit meer iets van.

Dagblad van het Noorden

De ChristenUnie heeft twee keer het Dagblad gehaald.

De eerste keer met de tegenstand tegen openstelling van het grootwinkelbedrijf op zondag. Opnieuw werden de kleine middenstanders op achterstand gezet. Van de kleine bouwondernemingen, dierenwinkels, bloemenzaken, bakkers enz. werd nu ook verwacht om op zondag open te gaan. Alleen gemeentebelangen steunde ons. Opvallend dat partijen die pretenderen te gaan voor een nieuwe economie helemaal geen been zagen in het steunen van het grootwinkel bedrijf.

De tweede keer was met de steun aan het RSG te Ter Apel. Raadsbreed aangenomen, maar de opmerking: “Morgen mag de schop in de grond” heeft het nieuws gehaald.

zorg

De zorg was in goede handen bij het college. Wel heeft de ChristenUnie , samen met het CDA, gepleit voor een ombudspersoon voor die gevallen waar er een verschil in interpretatie is tussen de zorgbehoeftige en de gemeente.

het inschakelen van een projectbureau

Er wordt veel te vaak werk uitbesteed aan projectbureaus. De ChristenUnie heeft daar vanaf het begin kritiek op uitgeoefend, want dat is verspild geld en moeite. We zijn van mening dat de gemeente veel meer de eigen kennis moet koesteren, trainen, en eventueel uitbreiden. Visie documenten moeten worden opgesteld op basis van het horen van lokale expertise.

glasvezel

Een goede digitale verbinding is uitermate van belang om kansen te scheppen voor werken vanuit huis, juist weer van belang voor die juiste balans tussen wonen, werken en leven. De lijsttrekker van de ChristenUnie is ambassadeur.

duurzaamheid

Op initiatief van de ChristenUnie is in het Visiestuk op zonne-energie van de gemeente Vlagtwedde opgenomen dat coöperatieve lokale initiatieven ondersteund worden en voorrang krijgen. De ChristenUnie daagt omwonenden uit om op grondeigenaren af te stappen voor een coöperatieve duurzame energieproductie.