Algemene beschouwingen 2016

De ChristenUnie wil deze beschouwingen beginnen zoals zij vorig jaar de beschouwingen heeft afgesloten. Ook nu spreken we onze waardering uit voor de constructieve wijze waarop samengewerkt wordt binnen de raad. Daar hecht de CU zeer aan. Het past dan ook om te groeten met een Sjalom, wat een vredewens is naar de ander, en om samen met God te gaan. Met deze waardering voor de wijze van samenwerking beantwoordt de gemeente Vlagtwedde volgens de ChristenUnie Vlagtwedde daarom volstrekt niet aan de negatieve beeldvorming die op provinciaal niveau en in de media wordt neergezet. Deze beeldvorming is niet behulpzaam, en zal weer veel positieve inspanning vergen om Westerwolde o.a. als een aantrekkelijk gebied voor recreatie en toerisme neer te zetten.

Recreatie en toerisme is een van de sectoren waar Westerwolde zich in kan profileren. Net als landbouw, en de ondersteuning van ZZPers (lees goed internet). Zowel in het verkiezings programma als in de algemene beschouwingen van 2014 en 2015 is hier al veel over gezegd. Zie daarvoor ook https://vlagtwedde.christenunie.nl/Standpunten.

De ChristenUnie is dan ook in haar nopjes met het feit dat de commissie van Zijl, en daarmee de schrijvers van “Ruim Baan voor Oost Groningen” deze aandachtspunten heeft overgenomen. Dezelfde commissie heeft echter vergeten om het belang van de overheid te noemen. Wat zou de gemeente zijn zonder het AZC, de Penitentiaire Inrichting en het gemeente huis in Sellingen. De ChristenUnie koestert het AZC en de PI, en pleit nog steeds voor een MBO opleiding veiligheid gekoppeld aan de RSG.

Is het niet zo dat initiatieven soms niet van de grond komen (en zelfs afgebroken) vanwege de centrale regie op provinciaal en landelijk niveau op het gebied van onderwijs, veiligheid (sluiten van de PI) of ruimtelijke ordening. De ChristenUnie wil wat betreft RO verder gaan dan de provincie en is in het geval van bedrijfsvestiging voor een ruimhartig RO beleid.

BALANS TUSSEN WONEN, LEVEN EN WERKEN.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor een juiste balans tussen wonen, werken en leven. Vertaald wil dat zeggen: Veel lokale werkgelegenheid, lage woonlasten, georganiseerde rust, en uitwerking van de Citta Slow gedachte richting deze welzijnswaarden. Citta slow betekent niet werken zoals onze ouderen, maar leven zoals onze ouderen. Tijd voor elkaar, conditionerend voor (een gezins -) samenleven en trots op onze geschiedenis en onze christelijke waarden. Ook een seculiere samenleving mag daar trots op zijn. Daar horen naast rechten ook plichten bij die alleen maar vervuld kunnen worden wanneer daar ruimte en tijd voor is. In tegenstelling tot de neoliberale maatschappij ziet de ChristenUnie Vlagtwedde een lage arbeidsparticipatie daarom als een positieve indicator. Dat wil namelijk zeggen dat de inwoners erin slagen om met een relatief laag gezinsinkomen toch een goed leven te hebben. De bijdrage van de gemeente daaraan kan zijn dat zij lasten laag houdt en met een effectief plan komt om fondsen voor woningverbetering van particulieren in te zetten. De aandacht van de ChristenUnie voor deze onderwerpen mag als bekend worden verondersteld.

Daarenboven zal de opstelling van de ChristenUnie voor een aantal te verwachten dossiers als volgt zijn:

Recreatie: Op het gebied van de uitgaven voor recreatie en toerisme zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De ChristenUnie kiest voor het faciliteren van dagrecreatie (lees zwembaden) ten koste van vaarrecreatie. Beter een voorziening goed ondersteunen, dan twee half.

Sport: Door te kiezen voor de zwembaden is gelijk ook voor een groot deel van de volkssport gekozen. En voor een voetbalveld geldt: Eerst de club weg, dan pas het voetbalveld sluiten.

Openbare werken: Bij de uitvoering van de nota OOR(Onderhoud Openbare Ruimte) zullen er veel opdrachten verleend moeten worden. De opstelling van de ChristenUnie daarin is: Opdrachten zo klein (mogelijk) maken dat ze geschikt zijn voor lokale aanbesteding, waarin criteria als lokaal, goodwill en werkgelegenheid even zwaar wegendzijn dan prijs. De ChristenUnie zal daarvoor een motie indienen.

Georganiseerde rust: Met het toestaan van het wekelijks openen op zondag van winkels heeft de raad de bodem onder het gelijke speelveld tussen de middenstand en het grootwinkelbedrijf weggehaald. De ChristenUnie zal het college houden aan de toezegging om te beoordelen of het bevoordelen van het grootwinkelbedrijf een goede zaak is geweest. Ook hierin mag de opstelling van de ChristenUnie bekend worden verondersteld. De ChristenUnie is voor een gelijk speelveld voor kleine en grote winkels, en hoopt dat de raad het trauma van “het mag niet op zondag” los kan laten. Het is goed te hechten aan georganiseerde rust, zodat er tijd kan zijn voor samenzijn en verdieping. Wat zou het bijzonder zijn wanneer iedereen deel kon nemen aan mindfullnes, of gezinsactiviteiten, omdat de maatschappij een moment van georganiseerde rust heeft afgesproken. Het spreekt voor zich, dat de ChristenUnie die tijd ook invult met kerkgang.

Uitvoering versus beleid: Wat betreft beleid en rapporten mag het standpunt van de ChristenUnie inmiddels bekend zijn. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente veel meer de eigen kennis moet koesteren, trainen, en eventueel uitbreiden. We moeten de kracht van papier niet overschatten en het toepassen van boerenverstand moet zelfs een ambtenarenterm worden.

De stelling zou moeten zijn:

  • wanneer een uitvoerende niet enthousiast deelneemt aan project cycle management (het rondje), dan liggen daar te weinig verantwoordelijkheden of ontbreekt bij de uitvoering kennis cq capaciteit.
  • Of nog korter: wanneer de uitvoerende de nota niet snapt, dan is die nota niet nodig.

Ten slotte
De ChristenUnie spreekt de hoop uit dat de raad op dezelfde voet verder gaat. Dat we vrijheid van meningsuiting in de gemeente Vlagtwedde niet interpreteren als: het is fijn om te schelden. Politiek is namelijk geen PR.

Laten we spreken in de sfeer van “er mag gezegd worden wat men denkt, maar denk eerst na, voordat je wat zegt. Immers,  Jacobus, zegt: “met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt.” De ChristenUnie heeft er vertrouwen in dat we zo verder gaan, en doet dat met een besef van dankbaarheid en daarmee levensvreugde.

Fractie ChristenUnie
H. de Vries