programma 2017

Waardevol voor Westerwolde

de ChristenUnie Westerwolde gaat voor een gemeente die dienstbaar en rechtvaardig is, sociaal en stimulerend en op een duurzame toekomst gericht.

Van de gemeente wordt gevraagd om rechtvaardig te zijn in de hulpverlening. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar, maar soms is dat (tijdelijk) niet toereikend. In die situaties ligt er een taak voor de gemeentelijke overheid, als regisseur van de hulpverlening en door zich als schild en vangnet op te stellen. Wat van belang is, is dat de gemeente bij geschillen de hulp van een onafhankelijke middelaar inbrengt.

werk en inkomen

Wat in het proces van werk en inkomen van belang is is dat de keten van afhankelijkheid die sommige  families teistert, onderbroken wordt. Inzetten op de jeugd en het faciliteren van een leven lang leren is daarbij van belang.  De ChristenUnie vindt dat daar de prioriteit moet liggen.

De ChristenUnie vindt dat lokale initiatieven ook lokaal moeten blijven. De regie moet niet door de gemeente, met een projectbureau in de arm, over worden genomen. De ChristenUnie vindt dat dergelijke lokale initiatieven gerust aan het initiatief van de aanvragers overgelaten kan worden. Dat scheelt tijd en geld en demotiveert niet

duurzaam

Bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energieproductie moet de coöperatieve aanpak prioriteit krijgen. Op aangeven van de ChristenUnie is dit ook in het visiedocument voor zonne-energie opgenomen, en de ChristenUnie zal er voor strijden dat dat ook in de totaalvisie op duurzaamheid wordt opgenomen. Burgers worden uitgedaagd om gezamenlijk op grond- en dakeigenaren af te stappen voor een gedragen coöperatieve aanpak. Verwacht kan worden dat er voor het open gebied verschillende initiatieven ontwikkeld gaan worden voor energieopwekking. De ChristenUnie juicht dat toe. De ambitie is om netto exporteur van duurzame energie te worden.

nieuwe democratie

De ChristenUnie wil de verlammende keten: “Extern bureau maakt een visiedocument, de raad heeft inspraak en daarna wordt het ter besluit aangeboden” compleet omgooien. De basis van een visie over onderwerpen en thema’s wordt aangedragen door een wisselend expertisepanel, bestaande uit inwoners en raadsleden. Met die input gaan de ambtenaren aan de slag om een visie te ontwikkelen waar het college zijn kleur aan geeft. Tenslotte behoudt de raad haar mandaat.

Voor de zorg is bovengenoemde werkwijze op dit moment op de één of andere manier geformaliseerd. Dat is de participatieraad, maar dat is te statisch, en een van rijkswege verplichte participatie. Het voorstel voor de aanpak van de melkfabriek in Laude kan als voorbeeld dienen hoe het tegelijk wel en niet moet. Een lokale initiatiefgroep komt met het voorstel. Dat is van onder op. Heel goed. Een projectbureau mag er een document voor maken, en komt met een onrealistisch plan (theater). Dat is nutteloos geweest, en zonde van het geld. Daarna gaat de ambtelijke staf in overleg met diverse partijen en er rolt een realistisch plan uit.

financieel

De ChristenUnie staat voor een financieel duurzaam beleid. Toch mag dat niet betekenen dat de belastingen sluitpost worden. De ChristenUnie wenst ook lage woonlasten. De belastingen zijn te snel omhoog gegaan. Binnen de gemeente kan bezuingd worden op het uitbesteden aan projecbureaus, door kritisch  te kijken naar taken die in het verleden nuttig leken, maar nu een loden last zijn (zoals het bevaarbaar houden van het Ruiten A kanaal) en door uitvoerenden te stimuleren om met voorstellen voor bezuinigingen te komen.

samenleven

Onze gemeente is “Citta slow” (Citta = stad). Voor de ChristenUnie is de uitwerking van Citta Slow richting welzijnswaarden: Tijd voor elkaar, conditionerend voor (een gezins -) samenleven en trots op onze geschiedenis en onze christelijke waarden. De ChristenUnie ziet lage woonlasten als een instrument om de inwoners daarin te faciliteren en een aantrekkelijke regio te zijn voor thuiswerkers en rustzoekers. Een glasvezel netwerk draagt bij aan het thuiswerken en is daarom ook van belang voor die juiste balans tussen wonen, werken en leven.

landbouw

De ChristenUnie staat voor een economisch duurzame landbouw en vindt dat de ecologische duurzaamheid van de landbouw op Europees niveau moet worden ingekaderd (Zie ook deze link). De ChristenUnie is van mening dat het platteland wordt gediend met een ruimhartig RO beleid. Procedures moeten snel worden afgehandeld.

toerisme

Wat betreft toerisme: de ChristenUnie stelt dat er een behoefte is aan een visiedocument. In overleg met Stichting Promotie Westerwolde kan dat opgesteld worden. De inzet voor de ChristenUnie is ook hier een beleid gebaseerd op lage lasten. De ChristenUnie heeft twee  achtereenvolgende jaren een motie ingediend om de toeristenbelasting af te schaffen. In samenwerking met de stichting kan gezocht worden of dat nog steeds een welkome optie is.

sport

De ChristenUnie wil breedtesport blijven ondersteunen en stimuleren en heeft dat aangetoond met de opstelling tijdens de discussie voor het instandhouden van het voetballen in Jipsingboertange. We koesteren het aantal van 3 zwembaden in de  gemeente en we maken ons hard  voor het in stand houden van deze voorziening, wat ook zal passen in de totaal visie op toerisme.

Met bovenstaande willen we een hedendaagse en praktische invulling geven aan wat wij zien als onze bijbelse opdracht.