Algemene beschouwingen 2015

In een maatschappij waar vrijheid van meningsuiting veel meer aandacht krijgt dan vrijheid van meningsvorming, en waar een sfeer van verdachtmaking ontstaat wanneer je niet meegaat in de collectieve morele verontwaardiging , waar diezelfde morele verontwaardiging de politiek dwingt tot een  korte termijn strategie, incidenten politiek  en een beloftecampagne die juist het vertrouwen in diezelfde politiek ondermijnt, maakt de ChristenUnie Westerwolde zich op om in deze beschouwingen iets bij te dragen aan de discussie over de leefbaarheid in Westerwolde. Als een climax van bovengenoemde mediacratie hebben we kort geleden de discussie over bed, bad en brood  meegemaakt,  waar onze gemeente ook bij is betrokken. Een voorbeeld hoe politieke profilering van mensen een land in de greep kan houden door een ingewikkelde kwestie te verengen tot de vraag hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers.

Onze gemeente is, zoals blijkt uit de kadernota, de bestuursrapportage en de programma verantwoording goed toegerust voor de zorg van de zwakkere. En daar spreekt  de ChristenUnie zijn waardering voor uit. In de Bijbel wordt de zwakkere altijd verwoord door de weduwen en de wezen. De zwakkeren van destijds.  Echter, het is de vreemdeling, die in diezelfde Bijbel altijd samen wordt genoemd met de wezen en de weduwen. De vertaling van het verder kijken naar nood dan alleen dichtbij. In de wet van Mozes, maar ook in Mattheus 25 kan men vele passages vinden die hierover gaan. De ChristenUnie vindt dat met het onthouden van de basale levensvoorzieningen (bed, bad en brood)  een principiële grens wordt overschreden.

Vanuit bovenstaande komen we uit bij het AZC en aanverwante diensten.  De ChristenUnie koestert het AZC en  vindt dat we zo’n grote werkgever in onze armen moeten sluiten. Het zou een goede zaak kunnen zijn om een MBO opleiding beveiliging te  koppelen aan het AZC. Dit is reeds genoemd in ons verkiezingsprogramma. Uiteraard kan er een bepaalde  problematiek uit voortkomen. En daar moet een helder beleid op worden gevoerd. Ook wil de ChristenUnie niet weg lopen voor een correct en rechtvaardig asielbeleid, maar de ChristenUnie weigert te reageren vanuit angst.

BALANS TUSSEN WONEN, LEVEN EN WERKEN.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor een juiste balans tussen wonen, werken en leven. Vertaald wil dat zeggen: Veel lokale werkgelegenheid, lage woonlasten, georganiseerde rust, en uitwerking van de Citta Slow gedachte richting deze welzijnswaarden. Citta Slow betekent niet: leven zonder mobiel, maar leven met een Fairphone. Citta slow betekent niet werken zoals onze ouderen, maar leven zoals onze ouderen. Tijd voor elkaar, conditionerend voor (een gezins -) samenleven en trots op onze geschiedenis en onze christelijke waarden. Daar hoort ook bij, je opstellen in de samenleving zoals toen. Naast rechten zijn er plichten. Het gebrek aan plichten schept leegheid.

ECONOMIE

We refereren aan de algemene beschouwingen van afgelopen jaar. Kijkend naar de economie onderkennen we de belangrijke rol van de sectoren landbouw, toerisme, en diverse zzp achtige activiteiten. Daar is nog niets aan veranderd. Voor belangstellenden: De  algemene beschouwingen van 2014 kunt u opvragen bij de fractievoorzitter.

Wat toen niet genoemd is, is de overheid als werkgever. Toch wil de ChristenUnie hier aangeven dat het belang van het gemeentehuis voor Sellingen en het AZC voor Ter Apel als werkgever niet onderschat moet worden. En wat betreft het AZC, het is van belang dat in de communicatie met de burgers  energie gestopt wordt in enerzijds dit belang, en anderzijds het wegnemen van angst. Uiteraard gaan we ervan uit dat de vluchtelingen die maar het AZC  in TerApel komen gewezen worden op de Nederlandse gedragsregels.

Kosten
Binnen deze regionale economie is het van belang om te realiseren dat  inkomens waarschijnlijk achter zullen blijven. Dat gegeven maakt dat de ChristenUnie Vlagtwedde kritisch zal blijven kijken naar uitgaven, en zal blijven zoeken naar mogelijkheden, en voorstellen zal doen,  om kosten te verlagen voor burgers, ondernemers en de lokale overheid.

Ondermeer:

Voor de burgers:

  • zoeken naar een  van de meest goedkope varianten van vuilnis ophalen
  • blijvend aandacht vragen voor programma’s in de particuliere woningmarkt die het mogelijk maken de woonlasten te verlagen.

Voor de ondernemers:

  • Opnieuw zal de ChristenUnie een motie indienen om de toeristenbelasting af te schaffen.
  • Gericht zoeken naar, en dienstbaar zijn aan maatwerkoplossingen voor aanvragen, en kritisch zijn op lange procedures.

Voor de lokale overheid

  • De ChristenUnie is van mening dat de gemeente veel meer de eigen kennis moet koesteren, trainen, en eventueel uitbreiden. Dat zelfs het schrijven van uitvoeringsplannen voor sectoren waar meer dan een miljoen in omgaat uitbesteed moet worden getuigt van een schromelijke overschatting van de kracht van papier, en het niet juist inzetten dan wel voorbereiden van de deskundigheid intern. De ChristenUnie steunt dan ook van harte de uitbreiding van de sector RO om de capaciteit te vergroten en zou het toejuichen dat het toepassen van boerenverstand zelfs een ambtenarenterm wordt.

RUIMTELIJKE ORDENING 

Ruimtelijke ordening is trouwens zonder meer een terrein dat aandacht vraagt. De woonvisie schetst een heldere situatie. Er zijn zorgen over het behoud van het culturele erfgoed en het verouderde woningbestand. De ChristenUnie wil deze discussie ingaan met twee stellingen:

  1. Het behoud van het culturele erfgoed wordt het meest behartigd met een ruimhartig RO beleid.
  2. Goedkoop wonen in een energie neutrale woning moet in zulke lage woonlasten resulteren dat het de trend wellicht wat kan afzwakken. Het wordt dan ook echt tijd dat de gemeente er werk van maakt om met een effectief plan te komen om de reserves voor woningverbetering van particulieren in te zetten, en de ChristenUnie nodigt andere partijen uit samen met de ChristenUnie aan een voorstel te werken.

BEWONERSINITIATIEVEN

Op dit onderdeel is het niet voldoende te refereren aan de algemene beschouwingen van 2014, het is noodzakelijk een stuk tekst te herhalen: Kijkend naar de begrotingen zijn we toch wel geschrokken van de bedragen die begroot moeten worden voor activiteiten als bomen planten en gras inzaaien. We zijn ervan overtuigd dat de initiatiefnemers niet aan zulke bedragen dachten, toen ze met het initiatief kwamen. En we weten bijna zeker dat ze de uitdaging aan zouden gaan, om voor de helft van de begrote bedragen deze activiteiten onder hun verantwoordelijkheid uit te voeren. Het is ons opgevallen, na enig speurwerk, dat een bewonersinitiatief eigenlijk meer een bewoners idee is. De regie in planvorming en de uitvoering wordt, nadat het idee is geopperd, gelijk door de gemeente overgenomen.  Waarom niet en de planvorming, en de uitvoering ook bij de bewoners laten. Een coach kan eventueel het  proces begeleiden. Hiermee wordt een licht risico genomen, wat betreft het resultaat, doch de besparing kan enorm zijn, en de internalisering van de activiteit wordt gegarandeerd.De ChristenUnie huldigt dit standpunt nog steeds.

Ten slotte
Wij spreken onze waardering uit voor de  constructieve wijze waarop samengewerkt wordt binnen de raad. Daar hecht de CU zeer aan. Het past dan ook om af te ronden met een Sjalom, wat niet slechts een vredewens is naar de ander, maar ook een heelheid aangeeft met de Schepper, en een besef van dankbaarheid voor deze manier van samen leven en werken. Want zonder dankbaarheid is er geen levensvreugde

Fractie ChristenUnie
H. de Vries